Professionell kakelsättare

Vi har samarbete med kakel plattsättare som har våtrumsbehörighet 08-55803553.

Klicka på bilden nedan så kommer du till Kakelspecialisten som är leverantör till våran kakelsättare av material.

Extern länk till kakelspecialisten

Om du vill läsa mer om Kakel och kakelsättning kan du titta i Byggkeramikboken. Klicka på bilden för att komma dit.
byggkeramikhandboken

arabesk Linjebetonade ytornament i form av starkt stiliserade
bladrankor och andra växtmotiv.
benporslin Fuksintätt, genomskinligt porslin, framställt av i
huvudsak vitbrännande lera, fältspat, kvarts och benaska.
bicottura Italiensk benämning på torrpressade plattor som är tvågångsbrända, d.v.s. gods och glasyr är brända vid två olika tillfällen. Plattorna kan ha olika vattenabsorption och ingå i båda grupperna kakel- och klinkerplattor.
biskvi Bränd rågodsskärv.
celadon Namn på en hel rad porslins- och stengodsglasyrer från Kina som innehåller fältspat.
cementmosaikplattor Gjutna plattor av cement och olika naturstensmaterial, med slipad yta. Kallas även Terrazzoplattor. Ej keramik.
chamotte Bränd och vanligen krossad lera, används som magringsmedel.

chamottering Inblandning av chamotte i en massa.

cotto Plattor av oglaserat lergods mer rödgul till brun färg. Har ofta hög vattenabsorption och kallas i Sverige “terrakotta”. Andra namn förekommer, i Italien “cotto toscano”, i Spanien “gres catalan” i Frankrike “terre
cuite”. De brukar räknas till gruppen klinkerplattor även om vattenabsorptionen ibland är högre än normalt för denna grupp.
dekalkomani Se tryckdekorering..

drejning Manuell formgivning av plastisk massa på drejskiva.
drejskiva Plan, horisontellt roterande skiva för drejning.
emalj Genomsynlig eller ogenomsynlig, glasig ytbeläggning på metall (jfr glasyr).
engobe Matt täckande ytbeläggning som erhålls genom pålägggning och bränning av en massa, bestående av kaolin eller lera, flussmedel och i allmänhet färgmedel.
engobering Anbringande av engobe. fajans Lergods med ljus (vanligen vit), täckande glasyr, ofta dekorerad med målning före bränningen.
fajans Ursprungligen lergods med vit ogenomskinlig tennglasyr. Fajans är namnet på kakelplattor i vissa länder, bl.a. Norge. Ingår i gruppen kakelplattor. Namnet kommer från den italienska staden Faenza.
finkeramik Kollektiv benämning på hushållsgods, elkeramik, kakelplattor, m.m. “fix” Se fästmassa.
fogmassa Vanligen cementbunden massa för fogning mellan kakeloch klinkerplattor på golv och väggar. Även härdplastbundna (t.ex. epoxi) fogmassor förekommer för speciella ändamål.
frostbeständighet Motståndsförmåga hos vattenmättat material mot frost.
frostresistens Frostbeständighet provad enligt normerad metod.
färgton Produktens (glasyrens) färg, angiven t.ex. enligt NCSsystemet.
fästmassa Vanligen cementbunden massa för montering av kakeloch
klinkerplattor på golv och väggar. Även organiskt bundna, s.k. kakellim, och härdplastbundna (t.ex. epoxi) fästmassor förekommer.
glas Smälta som stelnat utan att kristallisera, t.ex. såsom enda beståndsdel eller huvudbeståndsdel i glasyr och såsom bindemedel (glasfas) i den brända skärven.
glasering Anbringande av glasyr.
glasyr Genomsynlig eller ogenomsynlig, glasig ytbeläggning på keramiskt material (jfr emalj).
granitkeramik Plattor av porslinskvalitet med mycket låg vattenabsorption. (engelska: porcelain stoneware). Kallas i Sverige granitkeramik men har ingenting med naturstensmaterialet
granit att göra. De ingår i gruppen klinkerplattor. Se Gres porcellanato.
Granito/Granitti Äldre italienska benämningar på gres porcellanato, “porslinsplattor”. Kallas i Sverige “granitkeramik”. Gres porcellanato Italiensk benämning på plattor av porslinskvalitet med mycket låg vattenabsorption. (engelska: porcelain stoneware). Kallas i Sverige granitkeramik men har ingenting med naturstensmaterialet granit att göra. De ingår i gruppen klinkerplattor.
Grès Det franska ordet för stengods som avser plattor med låg vattenabsorption. Ingår i gruppen klinkerplattor. grovkeramik Kollektiv benämning på tegel, klinker m.m. kakelplatta Väggplatta av lergods med täckande glasyr. kaolin China clay (“porslinslera”), vittringsprodukt; används vid de flesta keramiska tillverkningar där rent vit färg eller god eldfasthet önskas
keramik 1. Läran om de keramiska materialen och dess tekniska tillämpning; 2. Kollektiv benämning på föremål av keramiskt material.
keramiskt material Material framställt av en massa, innehållande lera eller andra mineraliska ämnen.
klinkerplatta Oglaserad eller glaserad platta av stengods
krackelering Kan vara en eftersträvad, mindre och kontrollerad sprickbildning i glasyren för att uppnå dekorativa effekter som dessutom kan färgas för att framhäva mönstret. Krackelering kan också vara oönskad och bero på alltför stora spänningar mellan glasyr och gods. krackelering Ytsprickning i form av nätmönster.
laminering (Inom keramiken) icke önskvärd skiktbildning i skärven. lera Blandning av lermineral och finkorniga bergartsbildande mineral, t.ex. glimmer, kvarts; lera ger med lämplig mängd vatten en plastisk, formbar massa.
lergods Poröst material framställt av röd- eller gulbrännande lera med eller utan tillsats av sand eller annat magringsmedel. majolika Beteckning på italiensk fajans. Ingår i gruppen kakelplattor. Ordet kommer från ön Mallorca som var en viktig mellanhamn vid skeppning av majolika från Spanien till Italien.
meander Geometriskt ornament i form av en i räta vinklar bruten rak linje, ofta kombinerad eller sammanflätad med parallella linjer.
Monocottura Italiensk benämning på vissa typer av torrpressade plattor som är engångsbrända, det vill säga gods och glasyr är brända vid samma tillfälle. Plattorna har låg vattenabsorption och ingår i gruppen klinkerplattor.
Monoporosa Italiensk benämning på engångsbrända torrpressade plattor med grå-vitt eller gul-rött gods med vattenabsorption >10%, d.v.s. kakelplattor.
mosaikplatta Beklädnadsplatta i litet format; plattorna levereras oftast med nät på baksidan eller klistrade på papper.
opak Ogenomskinlig. poröst material Material med vattenabsorption.
rectified tiles Engelskt uttryck för kantslipade plattor som har mycket god måttnoggrannhet.
råglasering Glasering av obränt rågods.
saltglasering Glasering genom att salt kastas in i ugnen under bränningens slutskede.
seminitröst material Material med vattenabsorption av 3-10%.
sintring Under upphettning fortlöpande process, innebärande en sammanbindning genom partiell förglasning eller omkristallisering av partiklar i keramiskt gods. “Sjösten” Handelsnamn på plattor av kalksten/marmor som trumlats med sand för att få ett slitet utseende. S.k. sjösten är inte keramik.
skröjbränning Kallas även biskvi- eller rågodsbränning, vilket avser den första bränningen av det råa godset som ger materialet dess hållfasthet.
skärv Materialet i ett keramiskt föremål efter formgivningen, före eller efter bränningen.
sockelplatta Platta med käl för golvsockel.
stengods Seminitröst till vitröst, icke genomskinligt, vitgrått till svart eller kulört (gult eller brunt) material framställt av en massa, huvudsakligen innehållande lera, fältspat och kvarts.
strängpressning Pressning av plastisk massa genom munstycke i strängpress (även extrudering, våtpressning).
taktegel Tegelpannor eller tegelplattor. tegel Lergods i byggnadsmaterial (tegelstenar, tegelpannor, tegelrör m.m.).
terrakotta Hårdbränt, i allmänhet oglaserat lergods med rödgul till brun skärv, ofta innehållande chamotte eller annat magringsmedel.
terrazzoplattor Gjutna plattor av cement och olika naturstensmaterial, med slipad yta. Kallas även Cementmosaikplattor. Ej keramik.
torrpressning pressning av kornig massa med låg fuktalt i metallform under högt tryck tryckdekorering Dekorering med överföringstryck, d.v.s. dekor som överförs på godset från papper.
tätbränt material Tätsintrat material, material med vattenabsorption större än 0,5%
tätsintrat material Se tätbränt material
tätskikt Skikt under keramiska plattor i våtutrymmen för vattenisolering. Kan bestå av flytande dispersioner som rollas eller penslas på underlaget. Även tätskikt i form av folier, mattor, förekommer.
vattenabsorption Förhållandet mellan vikten av den största mängd vatten, som ett keramiskt material under visst tryck och viss tid kan uppta, och materialets vikt i torrt tillstånd; fuktkvoten anges i procent.
vitröst material Material med vattenabsorption <3,0%.
Källa: Byggkeramikboken

Vårat telefon nummer: 08-55803553 fax: 08 558 03 552