Bidrag för energieffektivisering i småhus


Från och med den 3 juli 2023 har ägare av småhus som värms upp med el eller gas möjlighet att söka bidrag för energieffektivisering. Det går att ansöka om bidrag för att täcka materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet och klimatskärmen. Här är några viktiga detaljer om detta bidrag:

Förutsättningar för att ansöka om bidrag:

 • Du måste äga och stadigvarande bo i det aktuella småhuset.
 • Småhuset måste värmas upp med el eller gas.
 • Åtgärderna måste utföras av en person eller företag som är godkänd för F-skatt.
 • Materialen måste ha beställts tidigast den 8 november 2022.
 • Åtgärderna får inte genomföras i utrymmen som inte tidigare har värmts upp.

Energieffektiviserande åtgärder som kan vara berättigade:

För värmesystemet:

 • Installation av vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem.
 • Anslutning till ett fjärrvärmenät.
 • Installation av styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö- eller jordvärmepump.
 • Installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar.
 • Installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

För klimatskärmen (om du tidigare fått bidrag för värmesystemet):

 • Tilläggsisolering av klimatskärmen.
 • Byte av fönster och/eller dörrar.
 • Tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar.
 • Vindtätning av klimatskärmen.

Bidragets storlek:

Bidraget kan täcka högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för både värmesystemsåtgärder och klimatskärmsåtgärder. Du kan söka bidrag för högst två omgångar, en gång för varje typ av åtgärd.

Hur ansöker du:

Ansökan görs i Boverkets e-tjänst, och det är länsstyrelsen i ditt län som behandlar ansökningarna och fattar beslut om bidraget. Du behöver e-legitimation för att logga in och ansöka.

När betalas bidraget ut:

Bidraget kan betalas ut först när åtgärderna är klara. Du måste skicka in en begäran om utbetalning inom sex månader från det att åtgärden är klar. Om åtgärden är klar innan länsstyrelsens preliminära beslut om bidrag ska du skicka din begäran om utbetalning till länsstyrelsen inom tre månader från länsstyrelsens beslut.

Vilka handlingar ska bifogas ansökan:

Det beror på om åtgärden har genomförts när du ansöker. Om åtgärden är genomförd ska du bifoga teknisk specifikation eller produktinformationsblad samt kopior av fakturor. Om åtgärden inte har genomförts ska du bifoga teknisk specifikation eller produktinformationsblad och en offert från installatören.

Kontaktinformation:

 • För frågor om bidraget och ansökningsprocessen, kontakta länsstyrelsen i ditt län.
 • Om du stöter på tekniska problem med e-tjänsten, kontakta Boverket.

Detta är en sammanfattning av informationen om bidraget för energieffektivisering av småhus som värms upp med el eller gas från och med den 3 juli 2023. Om du är intresserad av att ansöka om bidrag, rekommenderas att du besöker Boverkets webbplats eller kontaktar din lokala länsstyrelse för att få mer detaljerad och uppdaterad information samt för att genomföra ansökningsprocessen.